Богослужение Рождества Христова: традиции, последовательность литургии, а также история праздника Рождества. Читайте подробнее на портале «Правмир».

Традиции Рождества: богослужение Рождества Христова

Κοντάκιον. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτω προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

(E parfenos semeron ton uperousion tiktei, kai e ge to spelaion tw aprositw prosagei. Angeloi meta Poimenon doxologousi. Magoi de meta asteros oidoporousi. Di emas gar egennete Paidion neon, O pros aiwnwn Teos. )

Сегодня Дева рождает сверхсущего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славословят вместе с пастухами, волхвы же путешествуют за звездой, потому что ради нас родился юный Младенец — Предвечный Бог».

Кондак, творение Романа Сладкопевца

Рождество Христово — праздник, которому радуются люди во всем мире. Почему радуются? Только потому, что в этот день началась новая эра «от Рождества Христова», потому что украшена ёлка, потому что мы получаем подарки? Но какое отношение это событие, произошедшее 2000 лет назад, имеет к ныне живущим людям? Какие традиции отмечания Рождества.

Христос – Спаситель, но разве нас надо от чего-то спасать, разве нам угрожает какая-то опасность? И можем ли мы действительно встретиться с Богом? Как отвечает на эти вопросы литургическое предание Церкви, рассказывает Николай ДЕРЖАВИН, вот уже 20 лет комментирующий телетрансляции праздничных богослужений.

Николай Державин

В чем смысл Рождества

Великий вселенский учитель святой Иоанн Златоуст называет Рождество Христово «началом всех праздников». «Кто назовет этот праздник матерью всех праздников, тот не погрешит… В этом празднике имеют начало и основание свое и Богоявление, и священная Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятница. Если бы Христос не родился по плоти, то и не крестился бы, а это – праздник Богоявления; и не пострадал бы, а это – Пасха; и не послал бы Святого Духа, а это – Пятидесятница. Итак, от праздника Рождества Христова начались наши праздники, как от источника различные потоки».

Рождение Христа – Мессии – Помазанника, Который спасет мир, было предсказано ветхозаветными пророками и ожидалось на протяжении веков. Это радостное событие совершилось более 2000 лет тому назад: Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском. Мы, христиане, ежегодно вновь и вновь переживаем эту радость, возвещенную Ангелами пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь», — сказано в Святом Евангелии.

Бог становится Человеком, чтобы человек стал Богом по благодати. Но, при этом Творец, принимая образ Своего творения, «уничижается». Совершается то, что по-гречески именуется «кенозис», а по-славянски – «истощание» Сына Божия. И своей высшей точки оно достигает на Кресте. И все же, на Рождество мы радуемся, ибо знаем, какие богатые плоды принесло это истощание. Радуемся, ибо воссиял день начала нашего спасения, спасения от греха и смерти. А спасение от смерти и встреча с Богом – источником жизни — это самый большой повод для благодарения и радости.

Рождество и волхвы

По учению Церкви то, что «ради нас родился Младенец юный, предвечный Бог» является причиной радости для тех, кто любит Бога. Тем, что Бог восхотел родиться в образе человека, Он дал избавление от тления и смерти, «уврачевал раны Евы», «простил грехи», «дал бессмертие», «исполнил пророчества», «привлек падшего первозданного Адама», «заменил ложь на веру» в истину, «привел всех ко живоносному свету», как сказано в рождественской службе.

Итак, какое отношение это событие имеет к каждому из ныне живущих людей? Об этом Церковь говорит устами своих поэтов в церковной гимнографии. Главными и самыми часто воспеваемыми песнопениями в праздник являются тропарь и кондак Рождества. Тропари – краткие песнопения, прославляющие праздник, принадлежат к самому древнему виду церковных песнопений, с которых в глубокой древности начала свое развитие христианская гимнография. Тропарь Рождества мог быть создан уже в IV веке. По-русски текст этого песнопения звучит так: «Рождение Твое, Христе Боже наш, источило миру свет ведения: ибо те, кто служили звездам, звездой были научены кланяться Тебе, Солнцу Правды, и познавать Тебя, Восток с высоты. Господи, слава Тебе».

Кондак «Дева днесь» был написан святым Романом Сладкопевцем, и считается одной из вершин церковной поэзии. Кондаками в древности назывались пространные богословские поэмы, входившие в состав христианского богослужения. Но, с течением времени, их заменил другой жанр церковной гимнографии – канон. Кондаки же сохранились в богослужении в виде начальных строф прежних поэм (а также, дали начало акафистугимн, во время которого не полагается сидеть, «неседальное пение»).

Познакомимся с текстом кондака: «Сегодня Дева рождает сверхсущего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славословят вместе с пастухами, волхвы же путешествуют за звездой, потому что ради нас родился юный Младенец — Предвечный Бог». Невидимый Бог воплотился и стал Человеком — вот о чем возвещает праздник Рождества Христова, праздник Боговоплощения.

Если мы обратим наше внимание на тексты песнопений, то заметим одну характерную особенность: частое повторение слов «днесь» и «ныне». Сегодня, сейчас «Дева Пресущественного рождает». Событие совершилось более 2000 лет тому назад, но то, что произошло тогда, имеет непосредственное отношение и к нам, живущим сегодня. Поэтому Церковь своими песнопениями и всем своим богослужением вводит нас в особую реальность. Мы становимся духовными участниками и свидетелями совершающихся перед нашим мысленным взором событий.

День Рождения Христа

Христиане с древности празднуют Рождество Христово. Как они это делали раньше? Современные литургисты считают, что Рождество Христово — один из древнейших христианских праздников, вместе с Благовещением и Пасхой. Оно празднуется ровно через 9 месяцев после Благовещения, 25 декабря по старому стилю. Первоначально оно соединялось с появившимся в III веке праздником Богоявления, и этот общий праздник по-другому назывался Праздник светов. Рождество отделилось от Крещения на Западе. В древнем римском календаре, датируемом 354 годом, под 25 декабря (или 8 календой января) написано: «День Рождения Христа в Вифлееме».

Церковный устав называет Рождество «второй Пасхой» и отводит ему исключительное место среди дней литургического года. Это праздник двунадесятый, принадлежащий к разряду важнейших 12 христианских праздников. Обычно перед этими праздниками полагается один день предпразднества, перед Рождеством таких дней пять. Ради Рождества Христова отменяется пост, даже если праздник приходится на еженедельные постные дни – среду и пятницу. После праздника наступают «святки», которые продлятся до крещенского сочельника (18 января). Период святок с точки зрения богослужебного устава представляет собой как бы один день, радостный и ликующий. В святки, впрочем, как и во всякое иное время, а в эти праздничные дни – особенно, люди призываются «святить», освящать праздник добрыми делами.

Наша история знает немало примеров истинно христианского провождения святых Рождественских дней. В допетровской Руси благочестивые государи в самую ночь Рождества Христова посещали тюрьмы и освобождали раскаявшихся преступников, своими руками раздавали милостыню, но делали все это так, чтобы царская милость не предавалась огласке. Выходы государя из дворца в эти дни назывались «тайными».

Праздник Рождества Христова, пожалуй, как никакой другой, вызвал к жизни множество народных обычаев. Рождественские колядки, славление Богомладенца, устройство вертепов – подобий и изображений Вифлеемской пещеры, — все это непременные признаки праздника, и замечательно, что многие из этих обычаев сегодня возрождаются.

Отблеск Вифлеемской звезды озарил и нашу светскую культуру. И сегодня особенно уместно вспомнить строки нашего замечательного писателя И.С. Шмелева, который в своей книге «Лето Господне» глазами ребенка показал Рождественское утро в старой Москве: «Рождество… Чудится в этом слове крепкий морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне — Христос рождается – славите! Христос с небес – срящите! – слышится хруст морозный. Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад – в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам, иней зарозовел, розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника – Рождество».

О славянском и русском языках в богослужении

Мы с вами будем неоднократно обращаться к богослужебным текстам, посвященным Рождеству Христову как в церковно-славянском, так и в русском варианте. И в связи с этим, хотелось бы сказать несколько слов о нашем богослужебном языке. Всему миру известна красота православной иконописи, этого «богословия в красках», а наши храмы стали национальными символами гармонии и совершенства.

К этим шедеврам присоединяется и огромное поэтическое наследие – гимнография Византии и Древней Руси. Особенной богословской глубиной, выразительностью языка отличаются произведения византийской религиозной поэзии: каноны, стихиры, тропари и кондаки. Действительно, восприятие их часто бывает затруднено языковым барьером. И в связи с этими трудностями у некоторых людей возникает вопрос: «А почему Церковь не отказывается от церковно-славянского языка, почему не переходит на русский?» Но самый простой путь не всегда бывает самым верным. Славянские тексты были сами переведены с греческого святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, но они освящены тысячелетней традицией славянской книжности.

Для решения же языковой проблемы не обязательно садиться за парту, достаточно регулярно посещать храм, участвовать в богослужениях. Ведь многие тексты, которые мы сегодня слышали, присутствуют в нашем богослужении постоянно. Постепенно, эти тексты станут для нас узнаваемыми. Тогда можно обращаться к переводам, прояснить непонятные слова и выражения. Тексты праздничных богослужений сегодня тоже вполне доступны. Они выходят отдельными изданиями, с параллельным текстом на русском языке. Было бы полезно и правильно, если бы наша подготовка к празднику (а большинство людей бывает в храмах в праздничные дни), включала в себя предварительное знакомство с богослужебными текстами и с их глубоким богословским содержанием. А начать можно с тех молитв, которые читаются ежедневно: с утреннего и вечернего правила.

Всенощное бдение

Как совершается Патриаршее рождественское богослужение?

Скажем несколько слов о порядке и последовательности его совершения в праздник Рождества на примере главной рождественской службы, совершаемой Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Кафедральном соборе Храме Христа Спасителя в Москве. Патриаршее богослужение по форме немного отличается от обычного приходского, но по сути это одно и тоже богослужение, поэтому наш рассказ также применим к приходскому богослужению. Об этих отличиях мы скажем в тех местах, где они будут проявляться.

Богослужение Православной Церкви состоит из служб суточного круга: утрени, вечерни, повечерия, полунощницы, часов и Литургии. Перед праздниками утреннее и вечернее богослужение объединяется в так называемое «всенощное бдение», то есть молитву, которая продолжается всю ночь. На практике такая молитва бывает всего два раза в год, на самые великие праздники — Рождество и Пасху. Всенощное бдение – это богослужебное последование, которое состоит из вечерни и утрени. Свое название эти церковные службы получили по времени совершения. Но сегодня состав всенощного бдения меняется: место вечерни занимает великое повечерие – служба, которая совершается после вечерни, отсюда ее название.

По сложившейся за последние 20 лет традиции перед началом богослужения Патриарх, находящийся в алтаре, обращается с рождественским поздравлением к телезрителям.

Вот открываются завеса и святые врата, мы видим, как духовенство во главе с Патриархом выходит из алтаря на середину храма. Архидиакон со свечей выходит на амвон и возглашает «Благослови владыко». Владыка благословляет собравшихся и возгласом «Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки веков» начинается всенощное бдение.

Богослужение Рождества Христова традиции

Предстоятель, которому предшествует архидиакон или протодиакон со свечой совершает каждение праздничной иконы, которая находится в центре храма на аналое. Звучит молитва «Царю Небесный», обращенная к Святому Духу. Этой молитвой начинаются многие богослужебные последования Православной Церкви. Патриарх совершает каждение престола и алтаря. Это древняя форма богопочитания, существовавшая еще в Ветхом Завете, до пришествия Спасителя в мир. Духовный смысл каждения раскрывают нам стихи из Псалтири: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою» — пусть молитва моя, подобно кадильному дыму, будет возноситься к небесам, а молитвенное воздеяние рук будет подобно жертве вечерней.

После возгласа следует ектенья и знаменитый гимн «С нами Бог». В основу этого песнопения положено пророчество Исайи. Этот пророк, живший за 700 лет до Рождества Христова, возвестил будущее рождение Спасителя от Девы, пророчествовал о событиях Его земной жизни, а также о страданиях, которые Сын Божий должен будет принять ради спасения рода человеческого. Пророк, просвещенный Духом Святым, так ясно видел духовным зрением грядущие события Нового Завета, что его нередко называют «ветхозаветным Евангелистом». В конце повечерия поются тропарь и кондак Рождества.

В храме звучит песнопение, завершающее чинопоследование повечерия. Это песнь святого праведного Симеона Богоприимца, воспетая им при встрече Младенца Иисуса, принесенного Девой Марией и праведным Иосифом в сороковой день по рождении в Иерусалимский храм для посвящения Богу, как того требовал обычай. Праведные Симеон и пророчица Анна являют собой пример последних праведников ветхозаветной эпохи, живших надеждой на пришествие в мир Мессии – Христа и на закате дней увидевших эту надежду осуществившейся. Текст песнопения взят из Евангелия. В русском переводе он звучит так: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Этот эпизод из Евангельского повествования – встреча Богомладенца в Иерусалимском храме, ввиду его особого значения празднуется Церковью как великий праздник. Он отмечается 15 февраля по новому стилю. А само событие, согласно Евангельской хронологии, произошло после поклонения пастырей Родившемуся Богомладенцу, но до того, как поклониться Ему пришли из далекой страны восточные мудрецы.

Люди доброй воли

Тем временем в храме начинается утреня. Она, конечно, должна совершаться утром, но, так как на Рождество Церковь молится Богу ночью, то она начинается около полуночи. В начале шестопсалмия поются знаменитые слова Ангельской песни, которые мы сегодня многократно услышим в самых разных песнопениях и в евангелии и в проповеди: Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение.

Блаженный Феофилакт Болгарский, отец Церкви, живший в XII веке, так толкует это место евангелия от Луки: «Что означает песнь Ангелов? Без сомнения, благодарность горних чинов и радость тому, что мы, живущие на земле, облагодетельствованы. Ибо говорят: слава Богу, на земле теперь настал мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь так примирилась, что стала в союзе с Богом и соединилась с Ним в воплощении. Итак, видишь ли мир Бога с человеком? Можно разуметь и иначе. Сам Сын Божий есть мир, как и говорит о Себе. Итак, самый мир, Сын Божий, явился на земле. И «в человеках благоволение», то есть упокоение Божие. Ибо теперь Бог упокоился и обрел богоугождение в людях, тогда как прежде не благоволил и не находил в людях угождения Себе».

Эти слова ангельской песни имеют интереснейшую судьбу в истории человечества. Дело в том, что в разных христианских традициях записи данных евангельских стихов, слово «благоволение» — добрая воля – использовалась в двух формах – в именительном, падеже и тогда слова означали, что благоволение Божие находится в людях, как мы только что читали. Но это слово может стоять в родительном падеже и тогда смысл немного меняется, получается «в человеках благоволения», или по-другому, в людях доброй, благой воли, находится мир. Это выражение «в людях доброй воли» стало крылатым. Его используют и христиане и не христиане, и даже люди далекие от религии.

После торжественного провозглашения и пения «Бог Господь и явися нам» начинается полиелей (в переводе – «многомилостие»). Свое название эта часть утрени получила от содержания псалмов 134 и 135, прославляющих милость Божию. Стихи из этих псалмов и исполняются хором во время полиелея: Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Алилуйя. Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Алилуйя.

Под сводами храма звучит величание – краткое песнопение, прославляющее празднуемое событие: «Величаем, величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию Рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии».

Патриарх Кирилл сходит с кафедры – особого возвышения на середине храма, где он находился с начала богослужения, чтобы совершить каждение иконы праздника.

Образ Рождества Христова, находящийся сейчас на аналое, особенный. В юбилейный год 2000-летия Рождества Христова он был привезен Святейшим Патриархом Алексием Вторым из Вифлеема – города, в котором родился Христос. Эта икона представляет собой точную копию образа, находящегося в пещере Рождества Христова.

Мы видим, как диакон входит в алтарь и берет с престола Евангелие. Хор исполняет степенну и степенный антифон. Эти песнопения входят в состав праздничной утрени. Они составлены в подражание т.н. «степенным псалмам» (Пс.119-133), которые во времена Ветхого Завета пели паломники на ступенях Иерусалимского храма. Антифоны – песнопения, исполняемые попеременно, в подражание неумолкающему ангельскому хору, который прославляет Творца, название, указывающее на способ исполнения песнопения (от греческого – «петь попеременно, чередуясь на два хора»).

Сейчас будет прочитано Евангелие, повествующее о Рождестве Христовом. Это фрагмент Евангелия от Матфея, гл.1, ст.18-25. Но перед чтением Святого Писания в храме всегда следует прокимен. Это слово означает «предшествующий», так как возглашение прокимна предшествует чтению Писания. Прокимен состоит из отдельных стихов Псалтири, которые провозглашаются диаконом и затем повторяются хором. Подбор стихов прокимна зависит от празднуемого события.

Возглас «Премудрость, прости!» описательно можно перевести следующим образом: «Сейчас мы услышим Божественную мудрость, встанем прямо». Возглас «Мир всем» — это древнее приветствие, которое произнес Христос, явившись апостолам после Своего воскресения. Патриарх молитвенно желает собравшимся мира между собой и душевного мира.

Богослужение Рождества Христова

Богослужение Рождества Христова

За чтением Евангелия поется стихира евангельская, повторяющая основные мысли прочитанного отрывка из Святого Писания: «Слава в вышних Богу и на земле мир. Сегодня восприемлет Вифлеем всегда восседающего со Отцом; сегодня Ангелы рожденного Младенца боголепно славословят. Слава в вышних Богу и на земле мир, в людях благоволение». «Христос рождается! — славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – возноситесь! Все люди и все земное творение воспевайте Бога с веселием, ибо Он (Господь) прославился», — так в русском переводе звучит текст песнопения, которым начинается исполнение Рождественского канона.

Канон на Рождество Христово

Начинается пение канона, особо торжественная часть утрени. Канон – духовно-поэтическое произведение, составленное по определенным правилам. Само слово «канон» означает «мера» или «правило». Канон состоит из девяти основных частей – песней. Песни состоят из нескольких тропарей, которые обычно читаются и ирмосов, которые исполняет хор. Слово «ирмос» означает «связь». Эти песнопения связывают между собой песни канона и библейские песни. Канон, как форма христианского гимнотворчества, окончательно сложился в Византии в VIII-IX веках. А над составлением Рождественского канона потрудился преподобный Иоанн Дамаскин, живший в VIII веке в Дамаске и в Иерусалиме. Определенное влияние на его творчество оказывали святоотеческие произведения. Так ирмос первой песни канона составлен под воздействием «слова на Рождество» святителя Григория Богослова — отца и учителя Церкви, жившего в IV веке. Первые строки этой праздничной проповеди таковы: «Христос рождается — славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – возноситесь!»

В конце пения канона (на патриаршем богослужении его поют не весь, а только ирмосы) обычно поется песнь Пресвятой Богородицы, к которой присоединяются слова ирмоса девятой песни канона утрени Великой Пятницы «Честнейшую Херувим». Но на праздники в этом месте службы поются ирмос канона праздника с припевами. Славословие в честь Приснодевы Марии, сопровождаются каждением.

Мы видим, как архидиакон, стоя слева от святых врат, перед иконой Божией Матери, возглашает величание в Ее честь. «Величай душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинов Деву Пречистую Богородицу».

По своему содержанию девятая песнь величает Пресвятую Деву – «Престол Херувимский» и обличает безумный замысел детоубийцы Ирода: «Таинство вижу чудное и необычайное: небом стал вертеп, престолом херувимским – Дева, ясли – вместилищем, в котором возлег Невместимый Христос Бог, которого, воспевая, величаем», — так в русском переводе звучит текст ирмоса.

За каноном следует пение стихир на хвалитех — рождественских песнопений, которые присоединяются к стихам из «хвалитных» псалмов. «Хвалитными» или хвалебными называются псалмы 148, 149 и 150. В них содержится славословие Богу и все творение призывается к прославлению Творца: «Всякое дыхание да хвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, Тебе подобает песнь Богу».

Возгласом «Слава Тебе, показавшему нам свет» начинается пение Великого славословия, возвещенного Ангелами Вифлеемским пастухам: «Слава в вышних Богу и на земле мир». Великое славословие завершается пением Трисвятого: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас».

Диакон произносит просительную ектенью. По форме ектенья представляет собой своеобразный диалог. Диакон возглашает молитвенные прошения, а хор от лица молящихся отвечает на эти прошения: «Подай, Господи». Отсюда название ектеньи – «просительная».


Вы прочитали статью Богослужение Рождества Христова | Традиции. Читайте также:

Литургическое освещение праздника Рождества

Поскольку вы здесь...
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
Лучшие материалы
Друзья, Правмир уже много лет вместе с вами. Вся наша команда живет общим делом и призванием - служение людям и возможность сделать мир вокруг добрее и милосерднее!
Такое важное и большое дело можно делать только вместе. Поэтому «Правмир» просит вас о поддержке. Например, 50 рублей в месяц это много или мало? Чашка кофе? Это не так много для семейного бюджета, но это значительная сумма для Правмира.